Horti Online

Over ons privacy beleid

Horti Online geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Horti Online. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

VT Automatisering & ICT Diensten (https://vantongeren.net/)

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van VT Automatisering & ICT Diensten. VT Automatisering & ICT Diensten verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. VT Automatisering & ICT Diensten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. VT Automatisering & ICT Diensten is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

 

E-mail 

VT Automatisering & ICT Diensten (https://vantongeren.net/)

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van RM Webcreaties. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. RM Webcreaties. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Externe verkoopkanalen

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Horti Online in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw client-gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, en expliciet vermeld dat uw klantgegevens mogen worden verwijderd. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

 

We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Quizmarketing diensten

Gegevensverzameling

Wij verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je gebruikmaakt van onze quizmarketingdiensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante informatie. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer je onze website bezoekt, zoals je IP-adres, browsertype, besturingssysteem en verwijzings-URL’s.

 

Doel van gegevensverzameling

De verzamelde gegevens worden gebruikt om je de quizdiensten aan te bieden en om contact met je op te nemen voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van e-mails of telefonisch contact. We kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken voor interne statistische en analytische doeleinden, en het delen met onze opdrachtgevers waarvoor de quiz is gemaakt.

 

Toestemming

Door het gebruik van onze quizmarketingdiensten stem je in met de verzameling en verwerking van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Je hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Gegevensbeveiliging

We nemen de beveiliging van je gegevens serieus en nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

Delen van gegevens met derden

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met vertrouwde derde partijen die namens ons diensten verlenen, zoals marketingpartners of opdrachtgevers. Deze derde partijen zijn contractueel verplicht om je gegevens te beschermen en mogen je gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Horti Online. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. 

 

Horti Online respecteert de privacy van alle bezoekers van de website https://horti-online.nl, van onze (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Er wordt dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gegaan. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben.

Uw persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt. De gegevens worden goed beveiligd en alleen onder voorwaarden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen. Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij het versturen van facturen.

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen. Wanneer u contact opneemt met Horti Online, kunt u worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om deze persoonlijke gegevens te verstrekken.

Alle gegevens die u met ons deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd.

 

Persoonsgegevens minderjarigen

Deze website is niet bedoeld voor gebruik van kinderen. Hort Online onderkent het belang van het beschermen van informatie over kinderen, met name in een online-omgeving, en wij verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen (gebruikers jonger dan 16 jaar). Als u u zorgen maakt over de privacy van uw kind met betrekking tot onze diensten, of als u denkt dat uw kind mogelijk persoonlijke gegevens op onze website heeft ingevoerd, neem dan contact met ons op via info@horti-online.nl . We zullen dergelijke informatie verwijderen uit onze administratie binnen een redelijke termijn.

Welke gegevens worden verzameld

Er zullen enkel gegevens worden verwerkt, die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

· Voor- en achternaam

· Adres

· Woonplaats

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Bedrijfsnaam

· Bedrijfsadresgegevens

· IP-adres (geanonimiseerd)

· Locatiegegevens

· Gegevens over uw activiteiten op onze website

· Internetbrowser en apparaat type;

· Overige gegevens

Wij maken daarnaast gebruik van een Facebook-pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook-adverteren. Dit zijn cookies. Voor meer informatie over cookies op onze website verwijs ik naar het onderdeel ‘cookies’ in deze privacyverklaring. Uw e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en gedrag op onze website kan met Facebook gedeeld worden voor gepersonaliseerde advertentie-doeleinden. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze Facebook-advertenties willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wij gebruiken daarnaast, met uw toestemming, sitetracking van Mailchimp. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses. U persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem.

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van nieuwe persberichten en aankomende evenementen van Horti Online. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kun u zichzelf op ieder moment uitschrijven. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Horti Online te verbeteren.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Horti Online verzamelt via de website niet doelbewust bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens), tenzij wij daartoe in bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor wervings- en selectiedoeleinden. Onder gevoelige persoonsgegevens wordt onder meer verstaan gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens, indien verwerkt voor het uitsluitende doel ze tot een natuurlijke persoon te herleiden; gegevens over gezondheid; gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid; en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens.

Cookies en andere technologieën

De websites en e-mailberichten van Horti Online kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van e-mailberichten en zoekopdrachten op de website meten en vergroten.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine stukus (tekst)informatie die bij het bezoek van de onze website op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur) worden opgeslagen. De cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Een cookie is een stuk technologie met behulp waarvan onze website bepaalde informatie (een ‘identifier’) in uw browser kan opslaan en dat alleen wordt toegepast terwijl u onze website bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die onze website enkel bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden, zodat we bijvoorbeeld de voorkeurslocatie en -taal van gebruikers kunnen vaststellen en hen bij hun bezoek aan onze website naar de juiste homepage kunnen doorleiden.

Cookies kunnen voor nog meer doeleinden worden ingezet. Zo kunnen cookies bijvoorbeeld ook gebruikt worden om ervoor te zorgen dat deelnemers aan online-enquête hun stem niet meer dan één keer kunnen uitbrengen. Op sommige pagina’s van de website wordt gebruik gemaakt van cookies om op basis van uw surfgedrag interessegebieden in kaart te brengen, zodat wij beter begrijpen wat voor jou belangrijk is en wij u gerichter kunnen benaderen met relevante content.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag. We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Horti Online kan deze informatie gebruiken voor haar eigen marketing- en reclamediensten, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van Horti Online. Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor jou leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

Wij wijzen u erop dat onze website of e-mailberichten zo nu en dan koppelingen naar websites, producten en diensten van derden kunnen bevatten waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u voor meer informatie (zoals over onze evenementen, content sponsorships en sociale netwerken) kan worden doorgeleid naar de sites van derden.

Horti Online is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens op servers van derde partijen. Wij raden u aan kennis te nemen van het Privacybeleid op de website van elke derde partij waarnaar u vanaf ons wordt doorgeleid als u wilt weten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

· Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) onze website.

· Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren.

· Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebookpixel en sitetracking van Mailchimp/ActiveCampaign waardoor wij onze advertentiecampagnes op Facebook en onze mailings beter kunnen aansluiten op gedrag en interesse van websitebezoekers en emaillijst.

Wanneer u geen cookies wilt accepteren, dan kan u dit instellen in uw browser.

Voordat er cookies geplaatst worden op uw computer, zal er altijd eerst toestemming gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom zie u bij het eerste bezoek aan horti-online.nl een cookiemelding. U kan hierbij aangeven of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en u kunt een keuze maken tussen welke type cookies u wel/niet accepteert.

Openbaarmaking aan derde partijen

In bepaalde gevallen kan Horti Online persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Horti Online die Horti Online helpen om producten en diensten te verbeteren of op de markt te brengen.

 

Persoonlijke gegevens worden alleen door Horti Online gedeeld om producten, diensten en eigen direct marketing te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit voor verspreiding onder of verkoop aan externe partijen ten behoeve van marketingdoeleinden.

Dienstverleners

Horti Online deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen alleen zijn gevestigd binnen het territoriaal toepassingsgebied van de Verordening (EU) 2016/679, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Horti Online deelt uw persoonsgegevens alleen met derden die schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau te bieden.

Derden

Het kan voor Horti Online noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere taken van algemeen belang of openbaar gezag. Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of klanten te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Horti Online neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Als uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij Horti Online, spannen wij ons in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Alsu bepaalde berichten post op een forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelfverantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als u bijvoorbeeld uw naam en e- mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees daarom uiterst voorzichtig met het gebruik van dergelijke functies.

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Horti Online zal naar alle redelijkheid trachten uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U mag uw toegang tot uw persoonlijke gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden. Zo heb u het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, als van verwerking sprake is, inzage te verkrijgen in de verwerkte persoonsgegevens (recht op inzage). Indien wij onjuiste persoonsgegevens verwerken, kun u ons verzoeken om die persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen (recht op correctie). U hebt in de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming geregelde gevallen het recht ons te verzoeken om van jou verwerkte persoonsgegevens te verwijderen (recht op wissing), als Horti Online niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. Ook heb u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. Dergelijke verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden ingediend via onderstaande contactgegevens.

De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers binnen Horti Online en handhaven stricte privacy maatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Team Horti Online